Updated Polish translation

Sat, 14 May 2016 16:48:54 +0200

author
PanteraPolnocy <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Sat, 14 May 2016 16:48:54 +0200
changeset 48986
432427d3fa45
parent 48985
bc44446b66d7
child 48987
d6cfb246af4b

Updated Polish translation

indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_fs_nui_login.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_UI.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_fs_nui_login.xml	Sat May 14 16:48:54 2016 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,56 @@
   1.4 +<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
   1.5 +<panel name="panel_login">
   1.6 +	<layout_stack name="ui_stack">
   1.7 +		<layout_panel name="ui_container">
   1.8 +			<layout_stack name="vert_stack_left">
   1.9 +				<layout_panel name="1st_row">
  1.10 +					<layout_stack name="1st_row_stack">
  1.11 +						<layout_panel name="login">
  1.12 +							<combo_box label="Użytkownik" tool_tip="Nazwa użytkownika wybrana przy rejestracji, np. bobsmith12 lub Steller Sunshine" name="username_combo" />
  1.13 +							<check_box label="Zapamiętaj login" name="remember_username_check" />
  1.14 +						</layout_panel>
  1.15 +						<layout_panel name="delete_container">
  1.16 +							<button tool_tip="Usuń tą nazwę użytkownika" name="remove_user_btn" />
  1.17 +						</layout_panel>
  1.18 +						<layout_panel name="password_container">
  1.19 +							<line_editor name="password_edit" label="Hasło" />
  1.20 +							<check_box label="Zapamiętaj hasło" name="remember_check" />
  1.21 +						</layout_panel>
  1.22 +						<layout_panel name="start_location_panel">
  1.23 +							<combo_box label="Rozpocznij w" name="start_location_combo">
  1.24 +								<combo_box.item label="Ostatnia lokalizacja" name="MyLastLocation" />
  1.25 +								<combo_box.item label="Moje Miejsce Startu" name="MyHome" />
  1.26 +								<combo_box.item label="&lt;Wpisz nazwę regionu&gt;" name="Typeregionname" />
  1.27 +							</combo_box>
  1.28 +						</layout_panel>
  1.29 +					</layout_stack>
  1.30 +				</layout_panel>
  1.31 +				<layout_panel name="2nd_row">
  1.32 +					<layout_stack name="2nd_row_stack">
  1.33 +						<layout_panel name="grid_panel">
  1.34 +							<text name="grid_login_text" width="55">
  1.35 +								Siatka:
  1.36 +							</text>
  1.37 +						</layout_panel>
  1.38 +						<layout_panel name="mode_selection">
  1.39 +							<text name="mode_selection_text">
  1.40 +								Tryb:
  1.41 +							</text>
  1.42 +							<combo_box tool_tip="Wybierz ten tryb ustawień, z którym jesteś najbardziej obeznany/a, aby Firestorm mógł dobrać odpowiednie ustawienia domyślne." name="mode_combo">
  1.43 +								<combo_box.item label="Hybrydowy" name="Hybrid" />
  1.44 +								<combo_box.item label="Tekstowy" name="Text" />
  1.45 +							</combo_box>
  1.46 +						</layout_panel>
  1.47 +					</layout_stack>
  1.48 +				</layout_panel>
  1.49 +			</layout_stack>
  1.50 +			<button label="Zaloguj" name="connect_btn" />
  1.51 +			<text name="create_new_account_text">
  1.52 +				Utwórz nowe konto
  1.53 +			</text>
  1.54 +			<text name="forgot_password_text">
  1.55 +				Zapomniałeś/aś hasła?
  1.56 +			</text>
  1.57 +		</layout_panel>
  1.58 +	</layout_stack>
  1.59 +</panel>
   2.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_UI.xml	Sat May 14 13:09:40 2016 +0200
   2.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_UI.xml	Sat May 14 16:48:54 2016 +0200
   2.3 @@ -55,6 +55,7 @@
   2.4     <check_box label="Animuj komunikaty" name="FSAnimatedScriptDialogs" tool_tip="Zaznacz, aby komunikaty skryptów animowały się przy otwieraniu (klasyczne zachowanie V1.x). Działa tylko wtedy, gdy komunikaty skryptów otwierają się z góry na dół." />
   2.5     <slider label_width="220" width="460" label="Wiersze tekstu widoczne w komunikacie:" name="FSRowsPerScriptDialog" tool_tip="Maksymalna ilość wierszy widoczna jednocześnie w pojedynczym komunikacie skryptów." />
   2.6     <check_box label="Użyj menu kołowego (pie menu)" name="UsePieMenu" tool_tip="Używaj klasycznego, okrągłego menu znanego z 1.x po kliknięciu na awatary, obiekty, teren lub dodatki - zamiast prostokątnych menu kontekstowych." />
   2.7 +    <check_box label="Animuj również tekst" name="PieMenuPopupFontEffect" tool_tip="Sprawia, że tekst w menu kołowym staje się częścią animacji, gdy jest ono otwierane." />
   2.8     <check_box label="Ikony i ogł. grup w prawym górnym rogu" name="ShowGroupNoticesTopRight" tool_tip="Zaznacz, aby przenieść ogłoszenia grup oraz inne ikonki w prawy górny narożnik ekranu (klasyczne zachowanie 1.x)" />
   2.9     <text name="GroupTopRightRequiresRestart">
  2.10       (wymaga restartu)

mercurial